Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ДОРНОД АЙМАГ 15-Р ТОЙРОГ Ш.ГАНБОЛД

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ДОРНОД АЙМАГ
15-р тойрог: Хэрлэн сумын 2, 3, 4,
5, 7 дугаар баг, Баяндун, Баянтүмэн,
Дашбалбар, Чулуунхороот, Баян-Уул,
Цагаан-Овоо сум

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт