Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ТӨВ АЙМАГ 28-Р ТОЙРОГ Б.ЭНХБАЙГАЛЬ

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ТӨВ АЙМАГ
28-р тойрог: Төв аймгийн Архуст, Баян,
Баяндэлгэр, Баянжаргалан, Баянцагаан,
Мөнгөнморьт, Эрдэнэ, Батсүмбэр,
Сэргэлэн сум, Зуунмод сумын 2 дугаар
баг /Ланс/, 6 дугаар баг /Баруун зуунмод/

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Одоогоор санал байхгүй байна!

Цагаан жагсаалт