Иргэд 1992 оноос хойшхи хар үйл явдлыг нэрлэж байна

УИХ-Н ТӨВ АЙМАГ 29-Р ТОЙРОГ Т.ЭНХСАЙХАН

Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжиж байна (0 санал)
Цагаан жагсаалтад орохыг Дэмжихгүй байна (0 санал)
ТӨВ АЙМАГ
29-р тойрог: Аргалант, Алтанбулаг,
Баянхангай, Баянцогт, Баян-Өнжүүл, Бүрэн,
Дэлгэрхаан, Лүн, Өндөрширээт, Эрдэнэсант
сум, Зуунмод сумын 3 дугаар баг /
Баянхошуу/, 5 дугаар баг /Нацагдорж/

Нэр дэвшигчид өгсөн саналууд

Цагаан жагсаалт